નફો અને ખોટ (Profit and Loss)
40% નફો ચડાવીને છાપેલી કિંમત પર કેટલા ટકા વળતર આપવાથી વેપારીને 19% નફો થાય ?

7%
9%
5%
15%

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP