ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
નીચે આપેલી યાદીમાંથી RBI દ્વારા હાલમાં નિયંત્રિત થતી વિત્તીય સંસ્થા / સંસ્થાઓ પસંદ કરો.

EXIM બેંક (એક્સપોર્ટ ઈમ્પોર્ટ બેંક)
આપેલ તમામ
NABARD(નેશનલ બેંક ફોર એગ્રીકલ્ચર એન્ડ રૂરલ ડેવલપમેન્ટ)
NHB (નેશનલ હાઉસિંગ બેંક)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP