ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
1991ના ઉદારીકરણમાં નીચેના સુધારાઓનો સમાવેશ થાય છે સિવાય કે...

કૃષિ ક્ષેત્ર
બાહ્ય ક્ષેત્ર
ઔદ્યોગિક ક્ષેત્ર
વિત્તીય ક્ષેત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
સહકારી મંડળી તેના ઉદ્દેશો મુજબ કામકાજ કરતી બંધ થાય તો કયું પગલું ભરવામાં આવે છે ?

મંડળીને દંડ કરવાનું
ફડચામાં લઈ જવાનું
સરકાર હસ્તક લેવાનું
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP