ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
ગુજરાત રાજ્યના જૂનાગઢ જિલ્લાને નીચે દર્શાવેલ જિલ્લાઓ પૈકી કયા જિલ્લાની હદ સ્પર્શતી નથી ?

પોરબંદર
ભાવનગર
રાજકોટ
ગીર સોમનાથ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલ ખેડા જિલ્લાને કયા તમામ (ચારેય) જિલ્લાઓની હદ સ્પર્શે છે ?

પંચમહાલ, અરવલ્લી, ગાંધીનગર, અમદાવાદ
અમદાવાદ, છોટાઉદેપુર, અરવલ્લી, ભરૂચ
છોટાઉદેપુર, આણંદ, પંચમહાલ, ગાંધીનગર
વડોદરા, મહીસાગર, તાપી, અમદાવાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP