ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
આરવ હસ્યો, હસીને નાચતો-નાચતો સૂઈ ગયો. - વાક્યમાં કયું કૃદંત નથી ?

વિધ્યર્થકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
સંબંધક ભૂતકૃદંત
ભૂતકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP