સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
'હુડીલા' શું છે ?

બનાસકાંઠાનું લોકનુત્ય
બનાસકાંઠા વિસ્તારનું શૌર્યગાન
મેર લોકોનું નૃત્ય
પઢાર લોકોનું નૃત્યગીત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
અંક ગણતરી, નાનું-મોટું વગેરે કયા વિકાસની પ્રવૃત્તિ છે ?

સામાજિક વિકાસ
ભાષા વિકાસ
શારીરિક વિકાસ
બૌદ્ધિક વિકાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
1971 મિત્રતા અને સહકારની વીસ વર્ષની સંધિ કોની વચ્ચે હતી ?

ભારત - ચીન
ભારત - યુ.એસ.એ.
ભારત - ઈઝરાયલ
ભારત - સોવિયત યુનિયન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP