ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દના સાચી રીતે છૂટા પાડેલા સ્વર-વ્યંજનો (ધ્વનિ શ્રેણી) વિકલ્પમાંથી શોધો.
શ્રવણ

શ્ + ર્ + અ + વ્ + અ + ણ્
શ્ + ર્ + આ + વ્ + અ + ણ્
ષ્ + ર + અ + વ્ + અ + ણ્
સ્ + ર + અ + વ્ + અ + ણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP