સંખ્યા, વર્ગ, ઘન, અપૂર્ણાંક, એકમો
ચાર ઘંટડી દર 5, 6, 8 અને 10 સેકન્ડ વાગે છે. જો પહેલી વાર તમામ ઘંટડી સાથે વગાડીએ તો કેટલી સેકન્ડ પછી ફ૨થી સાથે વાગશે ?

160 સેકન્ડ
100 સેકન્ડ
120 સેકન્ડ
140 સેકન્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંખ્યા, વર્ગ, ઘન, અપૂર્ણાંક, એકમો
જો n > 1, n ∈ N તો n⁴ + 4 ___ છે ?

અવિભાજ્ય પૂર્ણાંક
અયુગ્મ સંખ્યા
યુગ્મ સંખ્યા
વિભાજ્ય ઘન પૂર્ણાંક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP