સમય અને અંતર (Time and Distance)
અજય 5 km/hr ની ઝડપે ચાલીને રેલવે સ્ટેશન પહોંચે છે. તો 7 મિનિટ માટે ટ્રેન ચૂકી જાય છે. જો 6 Km/hr ની ઝડપે ચાલે છે. તો 8 મિનિટ વહેલો પહોંચે છે. તો સ્ટેશને પહોંચવા કેટલું અંતર કાપવું પડે ?

6.0 Km
5.5 km
7.5 Km
11 Km

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક કારના પૈડાની ત્રિજ્યા 21 સે.મી. છે. જો તે 1 મિનિટમાં 500 પરિભ્રમણ કરે તો તેની ઝડપ કિમી/કલાકમાં શોધો.

3.96 કિમી/કલાક
39.6 કિમી/કલાક
396.00 કિમી/કલાક
39600 કિમી/કલાક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક ટ્રેન 90 Km/hr ની ઝડપે એક થાંભલાને 10 સેકન્ડમાં પાર કરે છે. તો ટ્રેનની લંબાઈ મીટરમાં શોધો.

250 મીટર
300 મીટર
175 મીટર
150 મીટર

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
જલ્પા કાર દ્વારા 420 Km ની મુસાફરી 5 hr 15 Min માં પૂરી કરે છે. પ્રથમ 1/4 અંતર 60 Km/ hr ની ઝડપે કાપે છે. બાકીનું અંતર કઈ ઝડપે કાપ્યું હશે ?

100 Km/hr
85 Km/hr
105 Km/hr
90 Km/hr

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP