ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
બંધારણની કલમ 51(ક) માં કઈ જોગવાઈ છે ?

મૂળભૂત હકો
કલ્યાણ રાજ્ય
માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો
મૂળભૂત ફરજો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
રાજ્યો વચ્ચેની તકરાર સર્વોચ્ચ અદાલતની કઈ હકુમત હેઠળ આવે છે ?

રીટ હકુમત
અપીલીય હકુમત
મૂળ હકુમત
સલાહકીય હકુમત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
સંસદના બન્ને ગૃહોમાં કયા કાયદા અધિકારીને બેસવાનો અધિકાર છે ?

એટર્ની જનરલ
એડવોકેટ જનરલ
સોલીસીટર જનરલ
ધારાશાસ્ત્રી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP