ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
"નાકની દાંડી સામે આંખો રાખવી" - તેનો અર્થ નીચેના પૈકી કયો થાય છે ?

સીધો કે ધોરી માર્ગ
પ્રમાણિક રહેવું
સામે મોંએ જવું
સીધે રસ્તે જવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘હું કરું હું કરું એ જ અજ્ઞાનતા...’ - રેખાંકિત સર્વનામ કયા પ્રકારનું છે ?

સર્વનામ નથી
જાતિવાચક
સ્વવાચક
આમાંથી કોઈપણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'સચિને વિદાય લીધી.' - વાક્યનું કર્મણિ વાક્ય બનાવો.

સચીનથી વિદાય લેવાશે નહી
સચિન વિદાય લેશે
સચિન વિદાય લે છે
સચીનથી વિદાય લેવાઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP