ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી સાચી સંધિનો વિગ્રહ શોધો.

પૃથ્વી = પૃ + ઈથી
મનોરથ = મનુ + રથ
વ્યસ્ત = વિ + અસ્ત
યોગેશ = યોગા + ઈશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી કયા વાક્યમાં નિપાત છે ?

વાંચ્યું તેથી આવડ્યું
કેળવણી તો દુર્ગુણને દૂર કરનારી છે
વાંચ્યું પણ આવડ્યું નહીં
વાંચશો તો પાસ થશો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP