ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી કઈ સંધિ સાચી નથી ?

તથ + અપી = તથાપિ
રજની + ઈશ = રજનીશ
પો + અન = પવન
પ્રતિ + અક્ષ = પ્રત્યક્ષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના પૈકી કયું જોડકું વિરોધાર્થી શબ્દ દર્શાવતું નથી ?

જયેષ્ઠ-ભાદ્રપાદ
અથ-ઈતિ
આસ્તિક-નાસ્તિક
અદ્વૈત-દ્રૈત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ આપો.
'સ્વર પછી ઉચ્ચારાતો અનુનાસિક વર્ણ.'

સ્વરાનુનાસીક
સ્વરાનુનાસિક
અનુસ્વાર
અનુસ્વર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP