ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'યુદ્ધસ્થ વિગતજ્વર' સંસ્કૃત શબ્દોનો અર્થ શું થાય છે ?

જડતા છોડીને યુદ્ધ કરીશ નહિ
યુદ્ધો કરવાના છોડી દો
જડતા છોડીને યુદ્ધ કર
યુદ્ધ કર, ડર બન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP