ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
સીદીસૈયદની જાળી જે નામથી ઓળખાય છે તે સીદી સૈયદ કોણ હતા ?

સૂફી સંત
ગુજરાતના સુલ્તાન
સુલ્તાન ન્યાયાધીશ
ગુલામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
1947માં ગુજરાતના કયા રજવાડાએ ભારતીય સંઘમાં જોડાણના કરાર પર સહી કરવાનો ઈન્કાર કર્યો હતો ?

બાલાસિનોર
જુનાગઢ
નવાનગર
પાલનપુર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
મુઘલ સમયમાં ગુજરાતમાં કયા પ્રકારનું સ્થાપત્ય બનવાનું શરૂ થયું ?

સરાઈ શૈલી
જૌનપુર શૈલી
બિજાપુર શૈલી
માળવા શૈલી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP