ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલા સમાસ અને તેના પ્રકારમાંથી કયો સાચો છે ?

ત્રિકાળ - ઉપપદ
ટાઈમટેબલ - દ્વંદ્વ
પંકજ - તત્પુરુષ
નખશિખ - બહુવ્રીહી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘આશીર્વાદ’ શબ્દનો વર્ણવિગ્રહ કેમ થશે ?

આ + શ્ + ઈ + ર્ + વ્ + આ + દ
આ + ૨્ + શ્ + ઈ + વ્ + આ + દ
આ + શ + ઈ + ર્ + વ્ + આ + દ
આ + શી + ર્ + વ્ + આ + દ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP