ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
સંધિ બાબતે નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ ખોટો છે ?

સુવર્ણ + અક્ષર = સુવર્ણાક્ષર
જીર્ણ + ઉદ્ધાર = જીર્ણદ્વાર
વાર્તા + આલાપ = વાર્તાલાપ
પૂર્ણ + ઈન્દુ = પૂર્ણેન્દુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP