કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
પૂર ઓસર્યા બાદ પીવા માટે ગાળેલું કયું પાણી ગાળીને વાપરશો ?

વહેતા પ્રવાહનું
ચોખ્ખું દેખાતું
બે વાર ગાળેલું
ઉકાળેલું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
ગુજરાત રાજયમાં આપત્તિ વ્યવસ્થાપન માટેની મધ્યસ્થ સંસ્થા કઈ ?

ગુજરાત રાજય શહેરી વિકાસ સતામંડળ
ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સતામંડળ
ગુજરાત મેરીટાઈમ બોર્ડ
ગુજરાત રાજય ઔધોગિક વિકાસ સત્તામંડળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
આગ લાગે તો તમારા શહેરમાં કઈ એજન્સી/સંસ્થાને સૌ પ્રથમ જાણ કરશો ?

એન.ડી.આર.એફ
સીવીલ હોસ્પિટલ
ફાયર બ્રિગેડ
પોલીસ કંટ્રોલરૂમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
ગુજરાત રાજ્ય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સત્તામંડળના અધ્યક્ષ કોણ છે ?

મુખ્યમંત્રી
મુખ્ય સચિવ
મહેસુલ મંત્રી
મહેસુલ સચિવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP