પર્યાવરણ (The environment)
એસિડ રેઈનની ઘટના માટે કયો વાયુ જવાબદાર છે ?

કાર્બન મોનોક્સાઈડ
સલ્ફર ડાયોક્સાઈડ
હાઈડ્રોજન
નાઈટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
દેશમાં જંગલોના કુલ 16 પ્રકારો પાડવામાં આવેલ છે. તે પ્રકારોને ધ્યાને લેતા ગુજરાતમાં કેટલા પ્રકારના વનો અસ્તિત્વ ધરાવે છે ?

પર્યાવરણ (The environment)
નેશનલ એક્શન પ્લાન ઓન ક્લાઇમેટ ચેન્જ (NAPCC) હેઠળના નેશનલ મિશન ફોર ગ્રીન ઇન્ડિયા હેઠળ ભારતનો તેના જંગલ વિસ્તારમાં ___ મિલિયન હેક્ટરનો વધારો કરવાનો ધ્યેય છે.