પર્યાવરણ (The environment)
જ્યાં તાપમાન મહત્તમ ઘટીને આશરે -900C થાય છે તેવા વાતાવરણના આવરણને શું કહે છે ?

ક્ષોભસીમા
સમતાપ આવરણ
ક્ષોભ આવરણ
મધ્યાવરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
VRC એટલે શું ?

વોકેશનલ રિલાયેબલ સેન્ટર
વોકેશનલ રિહેબિલીએશન સેન્ટર
વોકેશનલ રિનોવેશન સેન્ટર
વોકેશનલ રિલેપ્શન સેન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
પારજાંબલી (UV) તરંગની શોધ કોણે કરી ?

જોહન રીટર
વિક્ટર હેસ
વિલિયમ હર્ષલ
પોલ વિલાર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
વનસ્પતિની વિવિધતા દ્રષ્ટિએ એશિયામાં ભારતનું સ્થાન કેટલામું છે ?

ચોથું
સાતમું
પ્રથમ
પાંચમું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP