યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
Accredited Social Health Activist (ASHA) એટલે...

આપેલ તમામ
ગ્રામ્ય લોકો તથા આરોગ્ય સેવાઓને જોડતી કડી
ગ્રામ્ય કક્ષાની સ્ત્રી આરોગ્ય કાર્યકર
સ્થાનિક સ્ત્રીઓમાંથી સ્થાનિક લોકો દ્વારા પસંદગી પામતી સ્વૈચ્છિક કાર્યકર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
નેશનલ ફુડ સીક્યોરિટી એક્ટ, 2013 અંતર્ગત સગર્ભા અને ધાત્રી માતાને શું વિશેષ સુવિધા અપાય છે ?

દરરોજ મફત અનાજનો લાભ
દરરોજ મફત નાસ્તાનો લાભ
દરરોજ મફત દૂધનો લાભ
દરરોજ મફત દવાનો લાભ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP