સમય અને અંતર (Time and Distance)
60 કિ.મી./કલાકની ઝડપે ચાલતી એક ટ્રેન સિગ્નલને 6 સેકન્ડમાં પસાર કરે છે. તો ટ્રેનની લંબાઈ કેટલી ?

60 મીટર
100 મીટર
600 મીટર
36 મીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
60 કિ.મી./કલાકની ઝડપે ચાલતી એક ટ્રેન સિગ્નલને 6 સેકન્ડમાં પસાર કરે છે તો ટ્રેનની લંબાઈ કેટલી ?

100 મીટર
60 મીટર
600 મીટર
36 મીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
બે ટ્રેનની લંબાઈ 185 M અને 215 M છે. તેઓની ઝડપ અનુક્રમે 50 Km/hr અને 40 Km/hr છે. બંને ટ્રેન એકજ દિશામાં સમાંતર લાઈન પર દોડે છે. કેટલાં સમયમાં ઝડપી ટ્રેન ધીમી ટ્રેનને પસાર કરશે ?

1 મિનિટ 48 સેકન્ડ
1 મિનિટ 12 સેકન્ડ
2 મિનિટ 24 સેકન્ડ
1 મિનિટ 55 સેકન્ડ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક ટ્રેનની ઝડપ 108 Km/hr છે. તો તેની ઝડપ કેટલા m/s હશે ?

10.8
38.8
30
18

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
રવિ અને રાજેશ અનુક્રમે 30 M/S અને 20 M/S ની ઝડપે, 600 મીટરના એક ગોળાકાર ટ્રેક ઉપર એક જ દિશામાં દોડી રહ્યા છે. જો બંને એ એક જ સમયે દોડવાનું શરૂ કર્યા હોય તો, જ્યારે રવિ રાજેશને બીજીવાર પાર કરી જાય છે ત્યારે રવિએ કેટલું અંતર કાપ્યું હશે ?

2700 મી.
2400 મી.
1200 મી.
3600 મી.

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
વિનોદ કાર દ્વારા 420 kmની મુસાફ૨ી 5 hr. 15min. માં પૂરી કરે છે. પ્રથમ 1/4 અંતર 60 km/hr ની ઝડપે કાપે છે. બાકીનું અંતર કઈ ઝડપે કાપ્યું હશે ?

100 km/hr
105 km/hr
90 km/hr
85 km/hr

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP