સમય અને અંતર (Time and Distance)
600 મીટર લાંબી શેરી પસાર કરવા માટે રમેશને 5 મિનિટ લાગે છે. તેની ઝડપ કેટલી છે ?

10.2 કિ.મી./કલાક
9.2 કિ.મી./કલાક
7.2 કિ.મી./કલાક
8.2 કિ.મી./કલાક

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક વાહન 40 કિ.મી./કલાકની ઝડપે જાય છે. તો 240 મિનિટમાં કેટલું અંતર કાપે ?

16 કિ.મી.
360 કિ.મી.
80 કિ.મી.
160 કિ.મી.

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
60 કિ.મી./કલાકની ઝડપે ચાલતી એક ટ્રેન સિગ્નલને 6 સેકન્ડમાં પસાર કરે છે. તો ટ્રેનની લંબાઈ કેટલી ?

600 મીટર
60 મીટર
100 મીટર
36 મીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
બે ટ્રેનો P અને Q એકજ દિશામાં અનુક્રમે 85 કિ.મી./કલાક અને 70 કિ.મી./કલાકની ઝડપે જઈ રહી છે. જે P ટ્રેનની લંબાઈ 120 મીટર હોય અને Q ટ્રેનની લંબાઈ 240 મીટર હોય તો બંને ટ્રેન એક બીજાને કેટલા સેકન્ડમાં પસાર કરશે ?

48
24
86.4
84.5

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક હોડીની શાંત પાણીમાં ઝડપ 3 કિ.મી./કલાક છે. જો હોડીની નદીના પ્રવાહની વિરૂદ્ધ દિશામાં ઝડપ 2 કિ.મી. /કલાક હોય, તો નદીના પ્રવાહનો દર શોધો.

0.5 કિ.મી./ક્લાક
1.5 કિ.મી./ક્લાક
2 કિ.મી./ક્લાક
1 કિ.મી./ક્લાક

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
જો એક ગાડી 300 કિ.મી.નું અંતર 3 કલાકમાં પૂર્ણ કરે છે. તો તે ગાડીની સરેરાશ ઝડપ પ્રતિ કલાકની શોધો.

97 કિ.મી./ કલાક
78 કિ.મી./ કલાક
91 કિ.મી./ કલાક
100 કિ.મી./ કલાક

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP