યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
આંગણવાડી કાર્યકરે કેટલા સમયના અંતરે તેના વિસ્તારનો સર્વે કરવાનો હોય છે ?

દર ત્રણ માસે
દર ત્રણ વર્ષે
દર છ માસે
દર વર્ષે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં એકપણ ફોજદારી ગુનો નોંધાયેલ ના હોય તેને રાજ્ય સરકાર દ્વારા કેવું ગામ ઘોષિત કરાયો છે ?

નિર્મળ ગામ
પવિત્ર ગામ
પાવન ગામ
તીર્થ ગામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ICPS એટલે શું ?

ઈન્શિયેટીવ ઓફ ચાઈલ્ડ એન્ડ પીસ સોસાયટી
ઈન્ટીગ્રેટેડ ક્રાઈમ પોલીસ સ્કીમ
ઈન્ટિગ્રેટેડ ક્રાઈમ પ્રોટેકશન સ્કીમ
ઈન્ટિગ્રેટેડ ચાઈલ્ડ પ્રોટેક્શન સ્કીમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
તાલુકા કક્ષાએ આશરે 100 જેટલી આંગણવાડીનું નેતૃત્વ કોણ પૂરું પાડે છે ?

આઈ.સી.ડી.એસ.યોજના સી.ડી.પી.ઓ.
મેડિકલ ઓફિસર
એ.એન.એમ.
સુપરવાઇઝર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
રાષ્ટ્રીય પેન્શન યોજના (NPS) એ PFRDA દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવી. તેનું પૂરું નામ જણાવો.

પેન્શન ફંડ રેગ્યુલેટરી ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી
પેન્શન ફંડ રેગ્યુલેશન ડેવલોપીંગ ઓથોરિટી
પેન્શન ફંડ રેગ્યુલેટરી એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી
પેન્શન ફંડ રેગ્યુલેશન એન્ડ ડેવલોપીંગ ઓથોરિટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP