યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા પ્રસ્તુત પીપીપી મોડલનું આખું નામ શું છે ?

Private public partnership
Public private partnership
Partnership of public people
Personal public partnership

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
GARV, UDAY અને TARANG ભારત સરકારના કયા મંત્રાલયની પહેલ છે ?

સુરક્ષા મંત્રાલય
ઉર્જા મંત્રાલય
કૃષિ અને કિસાન કલ્યાણ મંત્રાલય
સૂચના પ્રૌદ્યોગિકી મંત્રાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
રેશમની ખેતીને ઉત્તેજન આપવાના હેતુથી કઈ યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે ?

બ્રહ્મોયોગી યોજના
માનવ ગરીમા યોજના
સંકલિત ધાન્ય વિકાસ યોજના
સેરી કલ્ચર યોજના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
'મિશન મંગલમ્' / 'સખી મંડળ' નો ઉદ્દેશ શું છે ?

ગ્રામ્ય સ્ત્રીઓમાં સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક ઉત્થાન
સ્ત્રીઓમાં સખી જૂથોની રચના કરવી.
ગ્રામ્ય સ્ત્રીઓને આર્થિક રીતે પગભર કરવા વ્યવસાયની તકો ઊભી કરવી.
સ્ત્રીઓના મંડળો બનાવી, ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં એકતા સ્થાપિત કરવી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP