મહત્વના દિવસો (Important Days)
નીચે દર્શાવેલ જોડકા પૈકી અયોગ્ય જોડકાં શોધો.

Anti Terrorism Day - 21 May
World Leprosy Eradication Day - 30 January
Teachers' Day - 5 June
World Tuberculosis Day - 24 March

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
આંતરરાષ્ટ્રીય થીએટર દિવસ (World Theaire Day) કયારે ઉજવવામાં આવે છે ?

23, સપ્ટેમ્બર
8, ડિસેમ્બર
9, જાન્યુઆરી
27, માર્ચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP