મહત્વના દિવસો (Important Days)
આરોગ્ય સંબંધી ઉજવાતા દિવસોમાં નીચેના પૈકી કઈ જોડી સાચી નથી ?

તમાકુ વિરોધી દિન - 31મી મે
વિશ્વ ક્ષય દિન - 24મી માર્ચ
વિશ્વ એઈડ્સ દિવસ - 31મી ડિસેમ્બર
વિશ્વ આરોગ્ય દિન - 7મી એપ્રિલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
વિશ્વભરમાં 22મી એપ્રિલ કયા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે ?

વર્લ્ડ હેરિટેજ ડે
ઈન્ટરનેશનલ યુથ ડે
વર્લ્ડ ડોકટર્સ ડે
વર્લ્ડ અર્થ ડે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
નીચે દર્શાવેલ જોડકાં યોગ્ય રીતે જોડો :
(a) World Poverty Eradication Day
(b) National Voluntary Blood Donation Day
(c) World Health Day
(d) World Literacy Day
(1) 1 October
(2) 17 October
(3) 8 September
(4) 7 April

d-2, b-3, c-1, a-4
a-2, c-4, d-3, b-1
b-4, d-3, a-1, c-2
c-4, a-3, b-2, d-1

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP