સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નીચે આપેલા વિકલ્પો પૈકી જંતુનાશક દવા ડી.ડી.ટી.નું વૈજ્ઞાનિક નામ કયું છે ?

ડાયક્લોરો ડાઈફિનાઈલ ટ્રાયક્લોરો ઈથેન
ડાયક્લોરો ડાયમિથાઈલ ટ્રાયક્લોરો ઈથેન
ડાયક્લોરો ડાઈમિથાઈલ ટ્રાયક્લોરો મિથાઈલ
ડાયક્લોરો ડાયક્વિનાઈલ ટ્રાયબોરોઈથેન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ચંદ્ર પર સૌપ્રથમ પગ મુકનાર અવકાશવીર નીચેના પૈકી એક હતો.

નીલ આર્મસ્ટ્રોંગ
યુરી ગાગરીન
એડવિન એલ્ડ્રિન
રાકેશ શર્મા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
જે પ્રક્રિયા દ્વારા તત્વ ઘન સ્વરૂપમાંથી સીધેસીધુ વાયુ સ્વરુપમાં ફેરવાય છે તેને શું કહેવાય છે ?

ઊર્ધ્વપાતન
બાષ્પીભવન
પીગળવું
ઠારણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP