સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
આંધળો માણસ છાપેલું પુસ્તક વાંચી શકે એ સાધનનું નામ શું છે ?

ગ્રામોફોન
ઓપ્ટોક્રોન
ઓડિયોફોન
ટેલિ પ્રિન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP