ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
નીચેના પૈકીનું કયું પ્રાણી બ્રહ્મપુત્ર નદીના દલદલના ક્ષેત્રોમાં જોવા મળે છે ?

કસ્તુરીમૃગ
એકશિંગી ભારતીય ગેંડા
ઓક્ટોપસ
ડુગોંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
જળસ્ત્રાવ વિસ્તારમાં (Watershed) જમીન ધોવાણ અટકાવવા માટે સૌથી સારો ઉપાય કયો છે ?

બેન્ચ ટેરેસિંગ
કન્ટુર બંડિગ
ગ્રેડેડ બંડિગ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
નદી અને તેનાં ઉપરનાં પ્રોજેક્ટને યોગ્ય રીતે ગોઠવો.
A) ક્રિષ્ણા
B) તાપી
C) મહા નદી
D) ચિનાબ
1. હિરાકુંડ
2. કાંકરાપાર
3. નાગાર્જુન
4. સલાલ પ્રોજેક્ટ

1-C, 2-A, 3-B, 4-D
1-C, 2-B, 3-A, 4-D
1-B, 2-C, 3-D, 4-A
1-A, 2-B, 3-C, 4-D

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
વર્ષ 2011ની વસતિ ગણતરી અનુસાર નીચેના રાજ્યો પૈકી કયા રાજ્યમાં ખ્રિસ્તી ધર્મ પાળનારની સંખ્યા સૌથી વધુ છે ?

મેઘાલય
મણિપુર
મિઝોરમ
નાગાલેન્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP