ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
2011 વસ્તી ગણતરી મુજબ ભારતની વસ્તી ગીચતા કેટલી હતી ?

582 વ્યક્તિ પ્રતિ ચોરસ કિમી
682 વ્યક્તિ પ્રતિ ચોરસ કિમી
382 વ્યક્તિ પ્રતિ ચોરસ કિમી
482 વ્યક્તિ પ્રતિ ચોરસ કિમી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ભારતની સમય રેખા નીચેનામાંથી કઈ છે ?

82.50 પૂર્વ રેખાંશ
72.50 પૂર્વ રેખાંશ
62.50 પૂર્વ રેખાંશ
92.50 પૂર્વ રેખાંશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP