સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક વ્યક્તિ નદીના પ્રવાહની વિરૂદ્ધ દિશામાં 8 કિ.મી./કલાક અને પ્રવાહની દિશામાં 13 કિ.મી./કલાકની ઝડપે બોટ ચલાવી શકે છે. તો નદીના પ્રવાહની ઝડપ શોધો.

4.2 કિ.મી/કલાક
10.5 કિ.મી/કલાક
5 કિ.મી/કલાક
2.5 કિ.મી/કલાક

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
150 મીટર લાંબી ટ્રેન 175 મીટર લાંબા પ્લેટફોર્મને 13 સેકન્ડમાં પસાર કરે છે. તો તે ટ્રેનની ઝડપ એક કલાકમાં કેટલા કિલોમીટરની હશે ?

190
100
150
90

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
600 મીટર લાંબી શેરી પસાર કરવા માટે રમેશને 5 મિનિટ લાગે છે. તેની ઝડપ કેટલી છે ?

10.2 કિ.મી./કલાક
9.2 કિ.મી./કલાક
7.2 કિ.મી./કલાક
8.2 કિ.મી./કલાક

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક ટ્રેઈન અને પ્લેટફોર્મની લંબાઈ સમાન છે. જો 90 કિ.મી./કલાકની ઝડપે ટ્રેઈન પ્લેટફોર્મને 1 મિનિટમાં પસાર કરે છે. તો ટ્રેનની લંબાઈ કેટલાં મીટર હોય ?

900
500
600
750

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
જો એક ગાડી 300 કિ.મી.નું અંતર 3 કલાકમાં પૂર્ણ કરે છે. તો તે ગાડીની સરેરાશ ઝડપ પ્રતિ કલાકની શોધો.

100 કિ.મી./ કલાક
78 કિ.મી./ કલાક
91 કિ.મી./ કલાક
97 કિ.મી./ કલાક

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
બે ટ્રેનની લંબાઈ 185m અને 215m છે. તેઓની ઝડપ અનુક્રમે 50 km/hr અને 40 km/hr છે. બંને ટ્રેન એક જ દિશામાં સમાંતર લાઈન પર દોડે છે. કેટલા સમયમાં ઝડપી ટ્રેન ધીમી ટ્રેનને પસાર કરશે ?

2 મીનીટ 24 સેકન્ડ
1 મીનીટ 12 સેકન્ડ
1 મીનીટ
2 મીનીટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP