એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
આવકવેરા ધારા મુજબ કુલ કરપાત્ર આવકમાંથી કલમ 80 સી હેઠળ રૂ___ સુધીની માન્ય બચતો અને કલમ 80 ડી મુજબ રૂ___ (વરિષ્ઠ નાગરિક સિવાય) સુધીનું દાક્તરી સારવારનું વીમા પ્રીમિયમ કપાત તરીકે બાદ મળશે.

1,20,000, 12,000
2,00,000, 20,000
1,50,000, 25,000
1,00,000, 10,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
ભાગીદારી કરારમાં ભાગીદારો વચ્ચે નફા-નુકસાન વહેંચણીનું પ્રમાણ નક્કી કરવામાં આવ્યું ન હોય ત્યારે ભાગીદારી પેઢીનો નફો ભાગીદારો વચ્ચે ___ પ્રમાણમાં વહેંચાય.

રોકેલી મૂડીના
ઉપાડના
સરખા
ઉંમરના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
નીચેનામાંથી શેનું વાઉચિંગ કરવામાં આવે છે ?

રોકડ વસુલાત - આવક
રોકડ ચુકવણી - જાવક
આપેલ તમામ
ઉધાર વ્યવહાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP