સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ડાંગરના ધરૂવાડીયામાં કલોરોસીસ શાની ઊણપને લીધે થાય છે ?

લોહ તત્વ
જસત તત્વ
કોપર તત્વ
બોરોન તત્વ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
નીચેનામાંથી કઈ સંસ્થા મુખ્યત્વે આરોગ્ય ક્ષેત્રે કાર્ય કરે છે ?

વેડદળ પ્રદેશ સેવા સમિતિ
ગ્રામ સેવા ટ્રસ્ટ
સેવા રૂરલ
સદગુરૂ સેવા ટ્રસ્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
વિદેશી ચલણનો સંગ્રહ અને દાણચોરીની પ્રવૃત્તિને અટકાવવાનો કાયદો (COFE POSA) નું પૂરું નામ જણાવો.

Conserving of Foreign Exchange and Preventing of Smuggling Activity.
Conserving of Foreign Exchange and Preventing of Smuggling Activities
Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities.
Conservation of Foreign Exchange and Preventive of Smugglur Activity.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
વસ્તુપાલ કયા નામે ખ્યાતિ પામ્યા હતા ?
૧. કવિ કુંજર
૨. સરસ્વતીકંઠાભરણ
૩. સારસ્વત

માત્ર ૨,૩
માત્ર ૧,૩
માત્ર ૧,૨
૧,૨,૩

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
સિંધુ સંસ્કૃતિના પ્રાપ્ત લખાણો કઇ લિપિમાં છે ?

ખરોષ્ઢિ
ઇરાની
હજુ લીપી ઓળખાઇ નથી
બ્રાહમી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP