સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
'સત્યમેવ જયતે' સૂત્ર કયા ગ્રંથમાંથી લેવામાં આવ્યું છે ?

બ્રહ્મસુત્ર
ઉત્તર મીમાંસા
માંડુક્ય ઉપનિષદ
ઈશોપનિષદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
કયુ પક્ષી ગુજરાતમાં 'રોયલ બર્ડ' તરીકે પણ ઓળખાય છે ?

ફ્લેમિંગો
ગ્રેટ ઈન્ડિયન બસ્ટાર્ડ
પોપટ
મોર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ગુજરાત માહિતી આયોગના નિર્ણય સામે કયા અપીલ કરી શકાય ?

નામદાર હાઇકોર્ટને
આપેલ તમામને
મુખ્ય સચિવને
રાજ્ય સરકારને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ગુજરાતની પ્રથમ સહકારી મંડળી કઈ છે ?

અમૂલ્ય ધિરાણ સહકારી મંડળી લિ.
ધી અન્યોન્ય સહાયકારી સહકારી મંડળી
વલારડી સેવા સહકારી મંડળી લિ.
ચરાડા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી લિ.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ભારતીય ફોજદારો એટલે ?

ઈન્ડિયન પનિશમેન્ટ લૉ
ઈન્ડિયન પનિશમેન્ટ ફંડ
ઈન્ડિયન પીનલ કોડ
ઈન્ડિયન પીનલ કોન્સ્ટિકયુશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP