સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
નીચેનામાંથી અયોગ્ય જોડકું પસંદ કરો.

બાર્ટન મ્યુઝિયમ - જામનગર
દરબાર હોલ મ્યુઝિયમ - જુનાગઢ
વોટસન મ્યુઝિયમ - રાજકોટ
કેલિકો મ્યુઝિયમ - અમદાવાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
આઠ ગણોનાં માપ યાદ રાખવાનું સહેલુ સૂત્ર કયું છે ?

ગાન જયરામા તાલભાસ
ગાલ સનભાજરા તામાય
રામા ભાનતાલ સગજય
યમાતા રાજભાન સલગા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP