સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
જૂનાગઢના ઉપરકોટની ગુફાઓ કયા ધર્મની સ્થાપત્યકળા ધરાવે છે ?

એક પણ નહીં
આપેલ બંને
જૈન
બૌદ્ધ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
પોલીસ ખાતામાં સૌથી નીચલા દરજ્જાના અધિકારી કોણ છે ?

કોન્સ્ટેબલ
લોકરક્ષક
એ.એસ.આઇ
હેડ કોન્સ્ટેબલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP