સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
નીચેનામાંથી કઈ વહેલી પાકતી આંબાની જાત છે ?

આપેલ તમામ
બોમ્બે ગ્રીન
ગોપાલભોગ
આલ્ફાન્ઝો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
નીચેના પૈકી સૌથી લાંબુ કયું છે ?

એક કિલોમીટર
એક ટીટ્રામીટર
એક સેન્ટીમીટર
એક ડેકામીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ATM નું આખું નામ શું છે ?

ઓટોમેટિક ટેલર મશીન
ઓટોમેટેડ ટેલર મશીન
ઓલ ટાઈમ મની
એની ટાઈમ મની

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
વોરંટ કેસ એટલે ?

7 વર્ષથી વધુ સજાને પાત્ર ગુનો
ફાંસીની સજાને પાત્ર ગુનો
ફાંસી, આજીવન કેદ કે બે વર્ષથી વધુ સજાને પાત્ર ગુનો
આજીવન કેદને પાત્ર ગુનો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
નીચેનામાંથી અયોગ્ય જોડકું પસંદ કરો.

મહારાણા મિલ-પોરબંદર
વેણીભાઈ મીલ-ભાવનગર
પરશુરામ પોટરીઝ-વડોદરા
આઈના મહેલ-ભુજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
મોરારજીભાઈ દેસાઈનું સમાધિ સ્થળ કયા નામે ઓળખાય છે ?

શક્તિસ્થલ
શાંતિવન
રાજઘાટ
અભયઘાટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP