સંખ્યા, વર્ગ, ઘન, અપૂર્ણાંક, એકમો
બે અંકોની એક સંખ્યાના અંકોના સ્થાનની ફેરબદલી કરતા મળતી સંખ્યા મૂળ સંખ્યા કરતાં 9 વધુ છે, તો મૂળ સંખ્યા કયા વિકલ્પમાં આપેલી છે ?

38, 32, 63, 61, 24
87, 65, 46, 94, 74
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
27, 86, 54, 36, 59

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP