સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
લોહીના દબાણ માપવાના સાધનને શું કહે છે ?

સ્ટેથોસ્કોપ
સ્પીડોમીટર
સ્ફિગ્મોમેનોમીટર
સ્ફિરોમીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP