સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
અનાજની જાળવણી માટે નીચેના પૈકી કઈ દવા વપરાય છે ?

મોરથુથુ
એલ્યુમિનિયમ ફોસ્ફાઈડ
ઝીંક ફોસ્ફાઈડ
કોસ્ટિક સોડા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP