કમ્પ્યુટર (Computer)
ચાલુ કમ્પ્યુટરને રિસ્ટાર્ટ કરવાની ક્રિયાને શું કહેવાય ?

રિબુટીંગ
ગ્રૂમિંગ
ક્લોનીંગ
બ્લુમિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP