કમ્પ્યુટર (Computer)
માઇક્રોસોફ્ટના સ્થાપક નું નામ જણાવો ?

બીલ ગેસ્ટ
પીટર
લેરી પેજ
આપેલ એક પણ નહી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કયા પ્રિન્ટરમાં ટોનરનો ઉપયોગ થાય ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ડોટ મેટ્રીકસ પ્રિન્ટર
લેઝર પ્રિન્ટર
થર્મલ પ્રિન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP