સંખ્યા, વર્ગ, ઘન, અપૂર્ણાંક, એકમો
બે અંકની એક સંખ્યા અને તેના અંકોના સ્થાન અદલબદલ કરવાથી મળતી નવી સંખ્યાનો સરવાળો હંમેશા ___ નિઃશેષ વિભાજ્ય હોય છે.

9 વડે
ચોક્કસ ન કહી શકાય
10 વડે
11 વડે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP