સંખ્યા, વર્ગ, ઘન, અપૂર્ણાંક, એકમો
નીચે દર્શાવેલા જોડકા યોગ્ય રીતે જોડો :
(1) 1 ચો.વાર
(2) 1 પ્રકાશવર્ષ
(3) 1 હેકટર
(4) 1 મીટર
(a) 10,000 ચો.મી.
(b) 9,460 અબજ કિ.મી.
(c) 0.836126 ચો.મી.
(d) 1000 મિલિમીટર

1-a, 2-b, 3-c, 4-d
1-b, 2-c, 3-a, 4-d
1-c, 2-b, 3-a, 4-d
1-d, 2-a, 3-b, 4-c

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP