સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક વ્યક્તિ શહેર A થી શહેર B સુધી સાઈકલ પર 18 કિ.મી. પ્રતિ કલાકની ઝડપથી જાય છે અને શહેર B થી શહેર C સુધી સાઈકલ પર 12 કિ.મી. પ્રતિ કલાકની ઝડપથી જાય છે. જો શહેર B થી શહેર C નું અંતર શહેર A થી શહેર B ના અંતર કરતાં બમણું હોય તો આખી મુસાફરી દરમિયાન એની સરેરાશ ઝડપ કેટલી હશે ?

15 કિ.મી./ કલાક
13.5 કિ.મી./ કલાક
14 કિ.મી./ કલાક
14.4 કિ.મી./ કલાક

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક કાર 1 સેકન્ડમાં 10 મીટરનું અંતર કાપે છે, તો તેની ઝડપ કિ.મી./ કલાકના દરે શું હશે ?

48 કિ.મી.
32 કિ.મી.
36 કિ.મી.
24 કિ.મી.

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક સાયકલ સવાર પોતાની સામાન્ય ઝડપમાં કલાકે 2 કિલોમીટરનો વધારો કરે તો નિર્ધારિત સ્થળે પહોંચવામાં 2 કલાક ઓછો સમય લાગે છે. જો નિર્ધારિત સ્થળ 35 કિલોમીટર દૂર હોય તો સાયકલ સવારની સામાન્ય ઝડપ શોધો.

7 કિ.મી./કલાક
2 કિ.મી./કલાક
5 કિ.મી./કલાક
એક પણ નહીં

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક ગાડી એક હિલ સ્ટેશન ઉપર 30 કિ.મી.ની ઝડપે ચડે છે અને પરત 60 કિ.મી.ની ઝડપે ઉતરે છે તો ગાડીની સરેરાશ ઝડપ કેટલી ગણાય ?

90
50
40
45

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક બસની ઝડપ 50 Km/hr છે અને ટ્રેનની ઝડપ 60 Km/hr છે. બસ ડ્રાઈવરે 200 Km નું અંતર કાપ્યું ત્યાર પછી સૂચના મળી કે તેને ટ્રેનના સમયે જ બસને પણ 300 Km નું અંતર પુરું કરવાનું છે તો બસ ડ્રાઈવરે છેલા 100 Km નું અંતર કાપવા બસની ઝડપ કેટલી રાખવી પડે ?

60 Km/hr
100 Km/hr
140 Km/hr
110 Km/hr

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
60 કિ.મી./કલાકની ઝડપે ચાલતી એક ટ્રેન સિગ્નલને 6 સેકન્ડમાં પસાર કરે છે તો ટ્રેનની લંબાઈ કેટલી ?

100 મીટર
600 મીટર
60 મીટર
36 મીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP