કમ્પ્યુટર (Computer)
CAM નું પૂરુંનામ જણાવો ?

કોમ્પ્યુટર એડેડ મોડ
કોમ્પ્યુટર એડેડ મિશન
કોમ્પ્યુટર એડેડ માસ્ક
કોમ્પ્યુટર એડેડ મશીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
એક્સેલ ના દસ્તાવેજને કઇ નામની ફાઇલના રૂપે સ્ટોર કરવામાં આવે છે ?

મેકબૂક
આપેલ એક પણ નહી
વર્કબુક
વર્કશીટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કપ્યુટરને સ્પાયવેર અને અન્ય બિનજરૂરી સોફટવેરથી બચવા કયા સોફટવેરની જરૂર પડે છે ?

એન્ટી સ્પાયવેર
સિકયોરીટી સોલ્યુશન્સ
આમાંથી એક પણ નહિ
વાયરસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP