કમ્પ્યુટર (Computer)
CAM નું પૂરુંનામ જણાવો ?

કોમ્પ્યુટર એડેડ મોડ
કોમ્પ્યુટર એડેડ મશીન
કોમ્પ્યુટર એડેડ માસ્ક
કોમ્પ્યુટર એડેડ મિશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં કયો વ્યુ નથી ?

માસ્ટર વ્યું
સ્લાઈડ વ્યું
નોટ પેઈજ
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઈનપુટ ડિવાઈસ તરીકે કોનો સમાવેશ કરી શકાય ?

પ્રિન્ટર
ટ્રેક બોલ
પ્રોજેકટર
મોનિટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ફાઈલ અથવા ફોલ્ડર ડીલીટ કર્યા પછી તે ___ જગ્યાએ જાય છે.

ડોક્યુમેન્ટ
ડેસ્કટોપ
માય કોમ્પ્યુટર
રિસાયકલ બિન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP