કમ્પ્યુટર (Computer)
CC નું પૂરું નામ જણાવો.

કોપલેક્ષ કાર
કાર્બન કોપી
કોક્ષાઈડ બાર
કાબડ કાર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોઈ પણ ફોટોગ્રાફને કોમ્યુટરની અંદર ડીજીટલ સ્વરૂપમાં સંગ્રહ કરવા માટે શાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

માઉસ
સ્કેનર
આમાંથી એક પણ નહિ
પ્રિન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP