કમ્પ્યુટર (Computer)
PSTN એટલે શું?

People Switched Telephone Network
Pupil Switched Telephone Network
Post Switched Telephone Network
Public Switched Telephone Network

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચે આપેલામાંથી કયા ઈનપુટ ઉપકરણ છે ?
(I) માઉસ (II) ઓપ્ટીકલ કેરેકટર રીડર (III) ટ્રેક બોલ

I અને II
ફક્ત I
I, II અને III
I અને III

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયું કોમ્પ્યુટરનું ઈનપુટ ડિવાઈસ નથી ?

મોનિટર
કીબોર્ડ
જોયસ્ટીક
માઇક્રોફોન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP