કમ્પ્યુટર (Computer)
સૌપ્રથમ વેબબ્રાઉઝરની રચના કોણે કરી હતી ?

ટીમ બર્નર્સ લી
બિલ ગેટ્સ
રિચાર્ડ સ્ટોલમેન
સમ્યોર પર્પેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP