કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Word માં પેરેગ્રાફનો પ્રથમ અક્ષર મોટો દર્શાવવા માટે કઈ સુવિધાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

Top Caps
Master Caps
Big Caps
Drop Caps

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કી– બોર્ડ કયા પ્રકારનું ડિવાઈસ છે ?

ઈનપુટ
આઉટપુટ
વર્ડ પ્રોસેસિંગ
સ્કેનીંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
APPLE – કમ્પ્યૂટર સંદર્ભે શું છે ?

કમ્પ્યુટર નેટવર્ક
સફરજન
કમ્પ્યૂટરની ભાષા
ચોથી પેઢીનું કમ્પ્યૂટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયું કોમ્પ્યુટરનું ઈનપુટ ડિવાઈસ નથી ?

જોયસ્ટીક
મોનિટર
માઇક્રોફોન
કીબોર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
WWW નું પૂરુંનામ જણાવો.

વર્લ્ડ વાઈડ વેબ
વર્લ્ડ વર્લ્ડ વીઝન
વર્લ્ડ વાઈડ વેસ્ટ
વીઝન વર્લ્ડ વાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP