કમ્પ્યુટર (Computer)
Computer Literacy Day કયારે ઉજવવામાં આવે છે ?

1 ડિસેમ્બર
22 ડિસેમ્બર
19 ડિસેમ્બર
2 ડિસેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કંટ્રોલ પેનલ માં કયો ઓપ્શન હોતો નથી ?

રીનેમ ઓપ્શન
પાવર ઓપ્શન
ઈન્ટરનેટ
ડેટ એન્ડ ટાઈમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MICR નું પૂરું નામ જણાવો.

Magnetic Ink Character Receipt
Magnetic Ink Chart Recognition
Magnetic Ink Character Recognition
Magnetic Ink Chart Receipt

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP