કમ્પ્યુટર (Computer)
Computer Literacy Day કયારે ઉજવવામાં આવે છે ?

2 ડિસેમ્બર
19 ડિસેમ્બર
22 ડિસેમ્બર
1 ડિસેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
વિન્ડોઝમાંથી ડોસના કમાન્ડ ચલાવવા માટે સ્ટાર્ટમેનુમાં કયા ઓપ્શનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

સિસ્ટમ
રન
વર્ડપેડ
કંટોલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પુટરના પિતા તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે ?

લેરી પેજ
પીટર
બીલ ગેસ્ટ
ચાર્લ્સ બેબેજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમાન્ડ આપવાને બદલે પિક્ચર ઉપર માઉસ નું બટન ક્લિક કરવાથી કમાન્ડ નો અમલ થાય તે સુવિધાને શું કહેવાય ?

પેકેજ
સીએલઆઈ
જીયુઆઈ
સોફ્ટવેર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP